LGBT aktivizam

lgbtactivismLGBT aktivizam predstavlja političku ideologiju i socijalni pokret koji se zalaže za potpuno prihvatanje LGBT osoba u društvu. U ovim pokretima, LGBT osobe i njihove pristalice imaju dugu istoriju borbe za, kako se to danas zove, LGBT prava. Iako ne postoji primarna odnosno centralna organizacija koja predstavlja i zastupa interese cjelokupne LGBT populacije, širom svijeta postoje brojne organizacije koje se bore za prava LGBT osoba.

Krajnji cilj ovih pokreta jeste socijalna jednakost za LGBT osobe. Neki su se fokusirali i na izgradnju LGBT zajednica ili radili na oslobodjenju društva od homofobije, bifobije i transfobije. Savremeni LGBT pokreti sastoje se od širokog spektra političkog aktivizma i kulturnih aktivnosti, uključujući lobiranje, ulične demonstracije, socijalne skupove, medije, umjetnost i istraživanja.

Za razumijevanje problematike LGBT politike, pokreta i kulture veoma je važno poznavanje razlike između pola i roda, te polnog i rodnog identiteta i rodnog izražavanja koji iz njih proizlaze:

 • Fizički integritet - pravo osobe na lično nesmetano fizičko postojanje.
 • Polni identitet - podrazumijeva ličnu polnu samokoncepciju, ne neophodno zavisnu o polu koji je pripisan rođenjem. Polni identitet tiče se svakog ljudskog bića i ne znači samo binarni koncept muškoga ili ženskoga. Polni identiteti jesu: žena, muškarac, transeksualna osoba, interseksualna osoba, ali i ne identifikovanje po polu.
 • Rodni identitet – podrazumijeva ličnu rodnu samokoncepciju, ne neophodno zavisnu o polu koji je pripisan rođenjem. Rodni identitet tiče se svakog ljudskog bića i ne znači samo binarni koncept muškoga ili ženskoga. Rodni identiteti jesu: žensko, muško, transrodno, ali i ne identifikovanje po rodu.
 • Rodno izražavanje – može se posmatrati kao način na koji neko sebe izražava kroz spoljašnju prezentaciju, izgled, kroz ponašanje, oblačenje, frizuru, glas, fizičke karakteristike ili druge spoljašnje odlike. Sve osobe se na neki način rodno izražavaju. Androgenost je način neutralnog rodnog izražavanja.
 • Seksualni identitet - proizlazi iz seksualnosti. Podrazumijeva ličnu kreaciju, opisivanje ili prihvaćanje raznih identiteta koji su dio kao takvi važan segment cjelokupnog psihološkog i društvenog života čovjeka. Njihova osnova je seksualna orijentacija, odnosno seksualnost osobe. Lezbejka, gej, biseksualac, biseksualka, transrodna osoba, transseksualac, transeksualka, interseksualna osoba, interseksualac, interseksualka, queer, gender queer, boi, strejt, str8, hetero, heteroseksualac, heteroseksualka,...sve su samo neki od mogućih seksualnih identitetâ. U kreiranju ili prihvaćanju seksualnih identiteta osoba se poziva na pravo na samodefinisanje - pravo osobe da sama definiše svoj identitet (svoje identitete) i sebe kao osobu, kao i pravo na samoidentifikaciju - pravo osobe da sama identifikuje svoj identitet (svoje identitete), te da se ne identifikuje.
 • Seksualne slobode - predstavljaju mogućnost potpunog izražavanja ličnih seksualnih potencijala kao i odgovornog ponašanja prema drugima.
 • Rodne slobode - pravo svake osobe da izražava svoj rod na način koji izabere; kroz ženstvenost, androgenost, muškost ili bilo koju drugu tačku na spektrumu. Ovo uključuje pravo na rodnu neodređenost i rodnu kontradikciju. Jednako je važno da svaka osoba ima pravo da odredi, uslovljava ili mijenja pol na način koji joj odgovara, bio muški, ženski ili bilo koji drugi na spektrumu. Ovo uključuje pravo na fizičku neodređenost i kontradikciju.
 • "Zločin iz mržnje" je zločin počinjen iz mržnje i netrpeljivosti prema osobi ili osobama koje su drugačije po nekoj osnovi njihove ljudskosti: boja kože, nacionalna pripadnost, religijsko uvjerenje, seksualna orijentacija, rodni i polni identitet, itd.
 • Diskriminacija -  predstavlja svako razlikovanje, isključivanje, ograničavanje ili nejednak tretman na osnovu određenih karakteristrika. Ona ima za cilj poništavanje ili umanjivanje poštovanja, uživanja ili priznavanja. Višestruka diskriminacija je diskriminacija po više osnova ili na više nivoa ili diskriminacija koja po jednoj osnovi kršeći jedno pravo takođe krši i druga prava.
 • Govor mržnje – usmeni ili pisani govor koji se svodi na javno izazivanje ili prouzrokovanje mržnje prema određenoj grupi (ili pojedinoj osobi) zbog nekog njenog određenja u svrhu stvaranja netrpeljivosti, razdora, diskriminacije i nasilja i/ili raspaljivanje već postojeće mržnje s time što se ona kroz javni govor mržnje razvija, jača i produbljuje.
 • Nasilje – čin ili namjera da se povrijedi ili uništi osoba, njen integritet i dostojanstvo na fizičkoj, psihičkoj/emotivnoj, duhovnoj ili nekoj drugoj osnovi.
 • Fizičko nasilje – nanošenje povreda fizičkom silom/snagom drugoj osobi – udarci, povrede i svaki drugi oblik nanošenja fizičkih povreda ili bola.
 • Psihičko nasilje – uključuje verbalne napade, omalovažavanje, vrijeđanje, ismijavanje, lišavanje slobode kretanja, zastrašivanje, prijetnje.
 • Seksualno nasilje – bilo koji seksualni čin, pokušaj ostvarivanja seksualnog čina, neželjeni seksualni komentari, ili predlog/komentar usmjeren protiv osobe i njene seksualnosti. Uključuje uznemiravanje, zlostavljanje, silovanje, trgovinu, prisilnu prostituciju i pornografiju.
 • Ekonomsko nasilje – uskraćivanje/oduzimanje ekonomskih sredstava, potencijala, osobama.
 • Institucionalno nasilje – predstavlja nepravedno, neodgovarajuće i neadekvatno reagovanje državnih organa, kao i izostanak reakcije.
 • Seksualna eksploatacija - seksualno iskorištavanje koje se odnosi na sticanje seksualnog zadovoljenja, finansijske dobiti ili napredovanje zloupotrebom seksualnosti druge osobe, negirajući pritom njena ljudska prava na: pravo glasa, dostojanstvo, jednakost, autonomiju, psihičko i fizičko zdravlje, te pravo na život bez nasilja.

Metodologija pokreta LGBTIQ

            Metodologija pokreta LGBTIQ je "pristup sa stanovišta ljudskih prava (human rights-based approach)" čija osnova su standardi i načela ljudskih prava i koja podrazumijeva prepoznavanje i uvažavanje individualnih karakteristika populacije o kojoj, odnosno kojima, je riječ. Ovom metodologijom djeluje se na "javne politike." Javne politike podrazumjevaju aktivno rješavanje specifičnog problema ili bitnih pitanja javnog života jedne zajednice ili države. Primjenjuje je vlada koja ima zakonodavni, politički i finansijski autoritet. Stvaranje javnih politika podrazumijeva reagovanje na istinske potrebe ljudi, grupa, zajednice, nevladinog sektora ili nadležnih organa i konkretni plan akcije ili strategija radi poboljšanja stanja. Stvaranje javnih politika je uvijek propraćen kvalitetnom procjenom, analizom i cjelokupnim pristupom i strategijom.

Diskriminacija i nasilje

          LGBT osobe često se susreću s diskriminacijom, vrijeđanjem i drugim oblicima nasilja. U raznim vidovima aktivizma često ističu načine na koje mogu biti ugrožene, pozvajući se na pojedinačne slučajeve, a ne statistike o učestalosti tih pojava.

Ljudska prava podrazumijevaju prava, slobode i obaveze svakog ljudskog bića samim njihovim postojanjem. Ne postoji hijerarhija ljudskih prava niti se ona mogu oduzeti ili odbaciti. Osnovne karakteristike ljudskih prava su: univerzalnost, neotuđivost, nedjeljivost i međusobna zavisnost i povezanost , a njihovi principi su nediskriminacija, jednakost, učešće, uključenost,odgovornosti i vladavina zakona.

does it get better

 

REFERENCE:

 1. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_social_movements
 2. ^ http://hr.wikipedia.org/wiki/LGBTIQ