O toleranciji i uvažavanju različitosti razgovarano na panelu u Bijelom Polju

Panel - Bijelo PoljeTreća panel diskusija na temu doprinosa unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori, održana je danas u Bijelom Polju. Na panelu je diskutovano o unapređenju prava i sloboda osoba drugačije seksualne orijentacije, te neophodnosti informisanja opšte i stručne javnosti o značaju tolerancije i uvažavanja različitosti. Istaknuto je da je Crna Gora pokazala vidne i zapažene rezultate kada je riječ o vođenju lgbt politike, te da s pravom nisu izostale i pohvale sa relevantnih evropskih i međunarodnih adresa. Crna Gora bilježi stalnu posvećenost i kontinuitet u unapređenju oblasti zaštite prava i sloboda LGBTI osoba, i u predstojećem periodu sve veći broj aktivnosti biće usmjeren ka lokalnom nivou, u cilju sve veće informisanosti naših građana/ki o problemima i izazovima sa kojima se pripadnici/e ove zajednice svakodnevno susreću.

U tom pravcu, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, kao resor Vlade Crne Gore zadužen za sprovođenje ove politike, podržalo je realizaciju panel diskusija koje su dio istoimenog projekta, implementiranog od strane NVO “Juventas”, u partnerstvu sa LGBTIQ Asocijacijom Kvir Montenegro i NVO “Institutom za pravne studije”, uz podršku Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori i partnersku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
​Učesnici/e panela, razgovarali su o ulozi Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Institucije Ombudsmana i lokalne samouprave u procesu smanjenja nivoa homofobije i transfobije u društvu.

Direktorica programa za promociju i zaštitu ljudskih prava NVO “Juventas”, Jelena Čolaković, upoznala je prisutne sa mogućnošću uključivanja u sprovođenje mjera Strategije za poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba,​ unapređenja njihovih kapaciteta u odnosu na promociju i adekvatnu zaštitu ljudskih prava LGBT osoba​, te finansiranje projekata koji se odnose na ljudska prava LGBT osoba kroz konkurs za mini grantove ​koji je predstavljen je i konkurs za raspodjelu mini grantova za podršku projektima lokalnih nevladinih organizacija koji će NVO Juventas raspisati u julu mjesecu.

Sekretarka sekretarijata za lokalnu samoupravu Bijelo Polje, Saida Čikić izjavila je da Bijelo Polje grad u kojem tradicionalno vlada međusobno razumijevanje za različitosti i naglasila da je opština Bijelo Polje odlučna da se bori protiv homofobije i transfobije i usmjerena ka stvaranju uslova za prihvatanje LGBT osoba u lokalnoj zajednici.

Generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava gospođa Blanka Radošević Marović poručila je da je poštovanje ljudskih prava i sloboda odraz našeg poimanja demokratije, slika nas samih i naših uvjerenja. Ona je dodala da društvo koje pokazuje jednu demokratsku zrelost, ne smije dozvoliti da se krše prava i slobode onih koji ga čine. Da bismo mogli da adekvatno reagujemo na pojavu diskriminacije, moramo, osim dobrih mehanizama, imati i kvalitetan obim znanja, prvenstveno da prepoznamo diskriminaciju. Ona je dodala da su važnost tolerancije i uvažavanje različitosti preduslov za jačanje vladavine prava i uspostavljanja vrijednosti na kojima treba da počiva svaka demokratska država.

Savjetnik predsjednika Vlade za zaštitu od diskriminacije i ljudska prava Jovan Kojičić istakao je da Vlada Crne Gore kontinuirano bilježi napredak i aktivno radi i sarađuje sa svim akterima na promociji zabrane diskriminacije građana/ki, kao i marginalizovanih i ranjivih društvenih grupa. Riječ je o društvenom procesu koji zahtijeva i odgovarajuću razvojnu i ekonomsku podršku, rekao je Kojičić. On je naveo da su politika Vlade Crne Gore i zakonodavstvo stvarani u namjeri kreiranja ambijenta u kojem se efikasno štite ljudska prava svih građana/ki, uključujući i ugrožene i ranjive grupe, s namjerom aktivnog suprotstavljanja diskriminaciji na svim nivoima. Vladina politika zaštite ranjivih grupa i LGBT zajednice predstavlja primjer najboljih praksi u zemljama Regiona i šire, istakao je savjetnik.

Samostalna savjetnica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Milena Krsmanović, naglasila e da institucija Zaštitnika svojim proaktivnim djelovanjem, ali i kroz postupak po pritužbama u kojem se ispituje osnovanost ukazane povrede i kroz mišljenja odnosno preporuke kojima ukazuje protivnoj strani na neophodnost preduzimanja adekvatnih mjera i radnji u cilju suzbijanja daljeg vršenja diskriminacije učinjene po osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta odnosno ukljanjanja/suzbijanja posljedica ovog skrivljenog djelovanja. Zaštitnik je u više navrata utvrdio povredu prava LGBT populacije, u prvom redu povredu prava na nepovredivost privatnog i porodičnog života, pravo na mirno okupljanje i pravo na nediskriminatoran tretman, dosljedno slijedeći standarde stvorene praksom evropskih sudova, Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde, dodala je Krsmanović.

Predsjednik Upravnog odbora organizacije “Kvir Montenegro” Danijel Kalezić izrazio je zadovoljstvo podrškom ljudskim pravima LGBTIQ osoba pokazanom od strane predstavnika/ca lokalnih samouprava Bijelog Polja, Berana i Mojkovca.
Organizacija panel diskusija, u saradnji sa lokalnom samoupravom, značajan je korak na implementaciji konkretnih aktivnosti u cilju stvaranju uslova za veću vidljivost LGBT osoba u lokalnoj zajednici. On podsjetio da LGBT osobe žive u strahu od neprihvatanja i društvene isključenosti, te da je prepoznata neophodnost ovakvih aktivnosti.