Održan prvi kvartalni sastanak sa nevladinim organizacijama iz oblasti zaštitu ljudskih prava

Datum kreiranja: petak, 04 mart 2016 22:42

prvi kvartalni sastanak za zastitu ljudskih pravaGeneralna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda Blanka Radošević Marović održala je sa svojim saradnicima/ama prvi kvartalni sastanak sa predstavnicima/ama nevladinih organizacija koje se bave ovom oblašću.

Sastanku su prisustvovali predstavnici/e nevladinih organizacija: CEDEM, LGBT Forum Progres, Kvir Montenegro, Centar za građansko obrazovanje, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore.

Direktorica Radošević Marović je u uvodnom dijelu predstavila aktivnosti Direktorata za zaštitu i unapređenje ljudskih prava i sloboda, koje su predviđene Programom rada tog Direktorata za 2016. Ona je upoznala učesnike/ce sastanka sa činjenicom da će šesti ciklus edukacija o antidiskriminatornom zakonodavstvu obuhvatiti i dodatnu, šestu seminar/radionicu koja će se baviti konkretniuje unapređenjem položaja Roma i Egipćana, te da će u ovoj godini ciljna grupa biti sastavljena od predstavnika/ca Centara za socijalni rad. Takođe, Ministarstvo će nastaviti sa realizacijom medijske kampanje koja ima za cilj promociju antidiskriminatornog ponašanja i prakse.

Na sastanku je, u okviru problematike LGBT osoba, istaknuto da je Ministarstvo u prethodnom periodu pripremilo Analizu modela zakona o registrovanom partnerstvu. Analiza sadrži uporednu zakonodavnu praksu zemalja članica Evropske unije, pregled postojećeg normativnog okvira u Crnoj Gori, te preporuke koje se odnose na izbor zakona koji bi najbolje odgovarao crnogorskim uslovima. Takođe, učesnici/e sastanka su upoznati da je Ministarstvo pripremilo Izvještaj o realizaciji mjera za 2015. iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije o unapređenju kvaliteta života lgbt osoba u CRNOJ Gori 2013-2018.

Ministarstvo je potpisalo sa opštinom Nikšić Memorandum o saradnji, čiji je cilj preduzimanje konkretnih praktičnih mjera na unapređenju položaja LGBT osoba na lokalnom nivou. Radošević Marović je rekla da su Opštine imenovale koordinatore zaduženi za praćenje realizacije ovog Memoranduma.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja o Informaciji o analizi usklađenosti propisa u Crnoj Gori sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i konvencijom UN sa preporukama za harmonizaciju. Takođe, jedna od značajnih tema odnosila se i na izradu nove Strategije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti 2017-2021. Sa pratećim Akcionim planom za 2017. godinu.

Izvor: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava