FIAT: Dan posvećen LGBT pravima

merlinka-predstava-01Treći dan Festivala internacionalnog alternativnog teatra – FIAT 2014 obilježiće programi koji su realizovani u saradnji sa crnogorskom LGBTIQ asocijacijom “Kvir Montenegro”, saopštili su organizatori.

Panel diskusija po nazivom “Uloga umjetnosti i kulture u promociji prava LGBT osoba” biće organizovana danas, tačno u podne.

Opširnije...

NVO Kvir Montenegro završila pripreme za Povorku Ponosa koja će biti održana na jesen

Danijel Kalezic 23dec pravaOr­ga­ni­za­to­ri dru­ge pa­ra­de po­no­sa „Mon­te­ne­gro prajd” u Pod­go­ri­ci, ko­ja će bi­ti odr­ža­na na je­sen, oče­ku­ju da će tom do­ga­đa­ju ove go­di­ne pri­su­stvo­va­ti i pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić i pred­sjed­nik dr­ža­ve Fi­lip Vu­ja­no­vić, ko­ji­ma će upu­ti­ti po­ziv­ni­ce. Ka­ko je „Da­nu” sa­op­štio pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra NVO „Kvir Mon­te­ne­gro” Da­ni­jel Ka­le­zić, or­ga­ni­za­ci­o­ni od­bor „Mon­te­ne­gro praj­da” oče­ku­je uče­šće mi­ni­stra za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va Su­a­da Nu­ma­no­vi­ća i om­bud­sma­na Šuć­ka Ba­ko­vi­ća, kao i svih mi­ni­sta­ra ko­ji u svo­joj nad­le­žno­sti ima­ju pro­mo­ci­ju i za­šti­tu ljud­skih pra­va LGBT oso­ba.

Opširnije...

Potkategorije